Esalco ile iletişime geç
Connectez-vous avec Esalco
Connectez-vous avec Esalco
Connectez-vous avec Esalco

Genel - Esalco

production-4408573_1920-1200x616.jpg

Dondurulmuş gıda sektörü, değişen beslenme ve tüketim alışkanlıkları sonucunda ortaya çıkmış, aslında geçmişi çok da eskilere dayanmayan bir sektördür. Dünyada ilk olarak 1930’lu yıllarda ABD’de başlayan; Avrupa’da ise ilk kez 1948 yılında İngiltere’de perakende olarak piyasaya sürülen dondurulmuş gıdaların mazisi Türkiye’de yaklaşık 40 yıl öncesine dayanmaktadır. Dondurulmuş gıda sektörü küreselleşmenin ve yaşanan teknolojik gelişmelerin neticesinde bugün dünya ticaret piyasasında önemli bir konuma yükselmiştir. Özellikle donmuş ve hazır yiyeceklere olan ihtiyacın global çapta artış göstermesi, tüketicilerin soğuk zincire olan ilgisini artırmıştır. Bu durum, soğuk zincir lojistiğinin de pazar payının artmasına sebep olmaktadır. Allied Market Research’e göre (2017), pazarın değeri 2016-2022 yılları arasında yaklaşık olarak %16 büyüme kaydederek 427 milyon dolara ulaşacaktır. Bu artışın nedenleri arasında dünya nüfusunun giderek artması ve gelişen teknolojinin soğuk zincir lojistik sistemlerine olan olumlu etkisi de yer almaktadır.

Dondurulmuş gıda sektöründe insan sağlığı her şeyin üstünde yer almaktadır bu sebeple ürünlerin tedarik zinciri kırılmadan müşteriye ulaştırılması en kritik ihtiyaçtır. Lojistik zincirin herhangi bir noktasında bir kırılmanın ya da aksamanın yaşanması durumunda taşınan gıda türlerinde ciddi kayıplar meydana gelebilmektedir. Ayrıca, bir gıda ürününün soğuk zincir lojistik sistemiyle taşınması için yalnızca dondurulmuş olması da şart değildir. Et ve süt ürünleri, bazı tür meyve sebzeler ya da medikal malzemeler de soğuk zincir lojistiği kapsamında taşınması gereken ürün grupları içerisinde yer alabilmektedir.

Ürünlerin korunması için gerekli olan ısı seviyelerinin taşıma, depolama, elleçleme ve diğer lojistik faaliyetlerin tamamında sağlanması ve sürdürülmesi olarak tanımlayabileceğimiz soğuk zincir lojistiğinde amaç, gıda maddelerinin üretim noktasından tüketim noktasına ulaşana kadar katettikleri mesafede zararlı mikroorganizma- bakterileri üretmemeleri ve bozulmamaları için uygun sıcaklıkta kalmalarını sağlamaktır. Ürün kalitesinin ve gıda değerlerinin bozulmaması için tedarik zincirinin hiçbir şekilde kırılmaması gerekmektedir. Bu nedenle zincirin en önemli unsurlardan biri tüm zincir içerisinde bilgi paylaşımının eksiksiz şekilde sağlanması ve zincirin izlenebilirliğini mümkün kılan bilgi teknolojileri sistemleridir.

Zincirin izlenebilirliği, ürünlerin zincir boyunca izlenebilmesini ve takip edilebilmesini kapsamaktadır. Ürünlerin izlenebilmesi, belirli bir ürünün orijinini belirleyebilme yetkinliğini; takip edilebilmesi ise ürünlerin zincirin aşağı akım yönündeki akışının gözlemlenebilir olmasını ifade etmektedir. Tedarik zinciri izlenebilirliğinin önem kazanmasının ardında ise birçok farklı neden bulunmaktadır. Bunların başında, bazı zorunlu mevzuat ve yönetmelikler, uluslararası standartlara uygunluk kriterleri, sertifika gereksinimleri, pazarlama stratejileri, ürünlerin menşeinin ve kalitesinin tasdik edilmesi zorunluluğu, hijyenik olmayan uygulamaların önüne geçme çabası gelmektedir. Tüm bu açılardan bakıldığında bir ürünün izlenebilirliği geleneksel tedarik zinciri yönetiminde oldukça önemli olmakla birlikte, soğuk zincir tedarik yönetiminde ısı kontrolünün de devreye girmesi sebebiyle oldukça hayati bir öneme ulaşmaktadır.

Tipik bir soğuk zincir yapısı, ön soğutma tesislerini soğutmalı taşıyıcıları ve konteynerlerı, soğuk depoları, paketlemeyi, izlenebilirliği sağlayan teknolojik ekipmanları, perakendecileri ve tüketicileri içermektedir. Her şeyden önce ürünlerin taşındığı araçlar ihtiyaç duyulan ısı derecesinde olabilmelidir. Bunun için araç, ürün yüklemesi yapılmadan önce gereken ısıya gelene kadar beklenmelidir. Ayrıca ısı değerlerinin takibi merkezi sistem üzerinden sağlanabilmeli (izlenebilirlik), depolama aşamasında da ürünler doğru ısıdaki depolarda muhafaza edilebilmelidir. Depolama aşamasında kullanılan ekipman seçimi bile soğuk zincir lojistik yönetimini destekler yapıda olmalıdır. Elektrikli forkliftler, uygun yapıdaki paletler, depolarda çalışan personelin kıyafetleri ve mesleki yeterlilikleri de soğuk zincir lojistik yönetiminde öne çıkan unsurların başında gelmektedir. Soğuk zincir lojistik yönetimi en basit anlatımıyla;

Tedarik Zinciri + Isı Kontrolü = Soğuk Zincir şeklinde özetlenebilir.

Uygun ekipman ve kalifiye personel ihtiyacının yanı sıra soğuk zincir lojistik operasyonlarının hukuki açıdan da ATP Konvansiyonuna, HACCP Standartlarına, gıda güvenliğine, ilgili kurumların mevzuat ve yönetmeliklerine de uygun olmaları gerekmektedir.


konsimento-1200x568.jpg

Bu yazımızın konusu, lojistik sektörünün en sık kullanılan kavramlarından biri olan ¨konşimento¨. Ne olduğunu, hangi amaçla kullanıldığını, çeşitlerini ve aklınızda oluşan farklı soruların yanıtlarını bu yazımızda bulabileceğinizi umuyoruz.

Konşimento, Latincede bilgi, fikir anlamına gelen cognosciménto kelimesinden Türkçe’ye geçmiştir. Lojistik sektörü açısından bakıldığında ise taşıma senedi olarak bilinen konşimento, üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar merci bilgileri başta olmak üzere söz konusu ticari işlemle ilgili her türlü bilginin yer aldığı kıymetli evraklara verilen isimdir. Malın yüklendiği noktadan varış noktasına kadar taşınması için bir sözleşme niteliği taşıyan bu evrak, yüklemenin tamamlanmasını takiben, nakliye firması tarafından ihracatçı firmaya gönderilir. Taşıyıcı firma tarafından, gönderen, alıcı ve taşıyıcıya verilmek üzere en az 3 asıl belge olarak düzenlenir. Aynı konşimentodan birden fazla düzenlenmesi durumunda ise her bir konşimentoya konşimento nüshası¨ adı verilmektedir.

Konşimento üzerinde;

 • İhracatçının adı ve adresi
 • İthalatçının adı ve adresi
 • Nakliye firmasının adı ve adresi
 • Gönderilen malın ağırlığı, maddi değeri ve sayısı
 • Gönderilen malın yüklendiği ve varacağı limanların bilgileri
 • Yükleme tarihi
 • Ürün açıklaması ve paket sayısı
 • Navlun ödeme bilgisi
 • İmza ve evrak düzenleme tarihi yer almaktadır.

İthalatçı firmanın malı varış gümrüğünden çekebilmesi için mutlak suretle konşimentoya ihtiyacı vardır. Lojistik işleyiş açısından oldukça kıymetli bir evrak olarak nitelendirilebilecek olan konşimentolar, şahsa, emire ve sahibine belirtilerek düzenlenebilirler. Bir anlamda düzenlendiği kişiye göre yapılan bir konşimento sınıflandırması olan bu düzenleme şekillerini detaylandıracak olursak;

 1. Nama Düzenlenen Konşimento
  Kişi veya firma unvanının consignee kısmına işlenmiş olduğu ¨emre¨ veya ¨emrine¨ kaydı olmayan konşimento çeşitleri nama düzenlene konşimentolar olarak sınıflandırılabilirler. Malın kesin alıcısı consignee kısmında yazılı olan taraf olduğu için bu konşimentonun cirolanarak devredilmesi, bedeli alınmak suretiyle bile olsa üçüncü şahıslara verilmesi söz konusu olamaz.
 2. Emre Düzenlenen Konşimento
  Ciro edilebilen ve ticari olarak devir imkânı bulunan konşimento çeşitleri ise emre düzenlenen konşimentolar olarak sınıflandırılırlar. Consignee kısmına yalnızca ¨emre¨ yani ¨to order¨ yazılarak belirtilen bu konşimentolar cirolanarak devir edilebilirler. Yükleyici tarafın ¨emrine¨ şeklinde düzenlediği kabul edilen bu çeşit konşimentolarda en mühim kural yükleten taraf, yani shipper tarafından cirolanması gerekliliğidir. Bu kısım yükleyici tarafından ciro edilmez ise tahliye sırasında limanlarda gecikme yaşanabilir ve bu da ek masrafların devreye girmesine sebep olabilir.
 3. Hamiline Konşimento
  Uluslararası lojistik jargonunda ¨bearer bill of loading¨ olarak adlandırılan bu konşimento türü yükleticinin talep etmesi üzerine düzenlenir. Karşılıklı güven esasının ön planda olduğu bir konşimento türüdür. Örnek vermek gerekirse, aynı holdinge ait iki farklı firma arasında gerçekleşen ticaretlerde konşimento hazırlanmasına gerek görülmeyebilir. Fakat güven esasına dayalı olması sebebiyle, ticari olarak güvenlik talebinin ön planda olduğu durumlarda yine konşimento düzenlenmesi gerekebilir.

Konşimento Çeşitleri

Deniz yolu ile yapılan taşımaların şekline göre ortaya çıkan konşimento türleri ise temelde iki grup altında toplanmaktadır. Çünkü tarifeli (liner) seferlerde kullanılan konşimentolar ile tarifesiz (tramp) seferlerde kullanılan konşimentolar birbirlerinden farklıdır.

Tarifeli seferlerde kullanılan konşimento çeşitleri

Düzenli Hat Konşimentosu (Liner Bill of Lading): Tarifeli sefer yapan gemilerle yapılan mal taşımaları için düzenlenir. Tarifeli sefer yapan gemiler belirli tarifelere uygun olarak kalkış/varış yapar uğrayacakları limanlar yanaşacakları limanlara kadar her ayrıntı belirli ve düzenlidir. Güvenli taşıma için tercih edilirler.

Konteyner Konşimentosu (Container Bill of Lading): Taşımanın konteyner ile yapıldığını belirten konşimentolardır. Konteynere yerleştirilen mallar yükleyicinin onayıyla mühürlenir ve konşimento yükleyicinin beyanına göre doldurulur ve üzerinde yükleyicinin yüklemeyi yaptığı ve saydığı ibaresi yer alır.

Kombine Taşıma Konşimentosu (Combined Transport Bill of Lading, Multimodal Bill of Lading): Bu belge, malın birden fazla taşıma modu kullanılarak taşınması durumunda birleşik taşımayı yapan firma tarafından düzenlenir.

Tek Konşimento (Through Bill of Lading): Taşımaya konu olan malın deniz yoluyla taşınmasına ek olarak karayoluyla da taşıması da gerekiyorsa her iki modda taşımayı içeren tek bir konşimento düzenlenir ve buna da tek konşimento adı verilir.

Freight Forwarder Konşimentosu: Bu belge, freight forwarder firmasının kendi matbu formuna, yine kendi firmasının taşıma sözleşmesi koşullarını içerecek şekilde basmış olduğu konşimentodur.

Tanker Konşimentosu: Tankerler ile taşınan ham petrol, akaryakıt ve kimyevi maddeler için düzenlenen konşimentolardır. Bu tür konşimentolarda taşınan malın cinsine ve özelliklerine göre özel ibareler ve şartlar yer alabilir.

Tarifeli olmayan seferlerde kullanılan konşimento çeşitleri

Tesellüm Konşimentosu (Received Bill of Lading): Bu belge sadece malın gemiye yüklenmek üzere teslim alındığını gösterir. Geçerli kılınabilmesi için gemi işletmecisi veya acentesi tarafından yükleme tarihi eklenmeli ve imzalanmalıdır. Ancak bu şekilde yükleme konşimentosuna dönüştürülebilir.

Yükleme konşimentosu (Shipped Bill Of Lading): Yükün ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiş olduğuna dair şerh verildiğinde düzenlenen konşimentolardır.

Konşimento Hazırlama

Konşimento hazırlama dikkat ve özen gerektirir çünkü belgenin mutlak suretle eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulması gerekmektedir. Konşimentoyu hazırlamak için genellikle taşımayı yapacak nakliye firmasının konşimento hazırlama formu kullanılır. Bu form üzerinde yer alan tüm bilgiler doğru şekilde girildiğinde konşimento basılmaya hale gelir. Bu yöntemi kullanmak istemeyenler ise gönderimi yapacakları nakliye firmasına ulaşarak belgenin hazırlanması konusunda destek alabilirler.

Belgenin hazırlanması aşamasında internette yer alan konşimento örneği de kullanılabilir. Ancak aslolan belgenin bulunması değil, yukarıda da belirttiğimiz gibi, doğru ve eksiksiz şekilde doldurulabilmesidir.


freight-forwarder-nedir-1200x900.jpg

Bu yazımızın konusu, bizim de iş alanımızı tanımlayan ve lojistiğin olmazsa olmazı olarak ifade edilebilecek Freigh Forwarder kavramı. Freigh Forvarder nedir? Ne iş yapar? Ne gibi avantajlar sağlar? Hayatınızı nasıl kolaylaştırırlar?

Lojistiği birçok kez; bir malın, ürünün ya da yükün; farklı lojistik kanallar kullanılarak bir noktadan diğer noktaya teslimi olarak tanımladık. İşte bu önemli süreç içerisinde taşıyıcılar- armatörler ile yük sahipleri arasında köprü görevini oluşturan, organizasyonunu yapan , malın gemiye, tıra, trene ya da uçağa yüklenme aşamasından nihai varış yerine teslim olana kadar ki geçen süreden sorumlu olan firmalara “freight forwarder” denilmektedir. Freigt forwarderlar, lojistik sağlayıcılardan temin edilecek hizmeti zenginleştirerek yük sahiplerine aktarırlar. Freigh forwarder firmaların kendi uçakları, gemileri, tırları, filoları bulunmaz. Ancak piyasadaki birçok yük taşıyıcı ile güçlü ilişkileri ve anlaşmaları olan bu şirketler, herhangi bir yük sahibinin münferit olarak piyasadan alabileceğinden çok daha avantajlı rakamlarla ve koşullarla tüm lojistik süreçleri profesyonel bir şekilde yönetebilirler.

Temel faaliyet alanı uluslararası lojistik alanında aracılık yapmak olan bu şirketlerin genel anlamda yaptıkları ve sorumlu oldukları işler şu şekilde sıralanabilir;

 • Uluslararası ticaretle ilgilenen firmalar ile nakliyecileri bir araya getirmek.
  Forwarderler çalıştıkları müşterilerin mallarını taşımak için anlaşmalı oldukları taşıyıcı firmalarla bağlantı kurarak fiyatlandırma yapar; uygun koşulları sağlar ve sonrasında yükün taşınması ile ilgili tüm süreçleri yönetirler. Yükün sahibi, malına herhangi bir zarar gelmesi durumunda ya da olası gecikmelerde taşıyıcıyla değil forwarderıyla iletişime geçer ve sorunu çözmek de forwarder firmanın işi olur.
 • Incoterms olarak tanımlanan teslim şekilleri ile ilgili tüm işlemleri yönetmek.
  Dış ticarette lojistik giderler, ithalatçı firma ile ihracatçı firmanın anlaşmasına bağlı olarak taraflar arasında ya pay edilir ya da bu giderler taraflardan biri tarafından ödenir. Bir malın sevkiyatı sırasında, o malın bulunduğu mevcut noktadan çıkışından ulaşması gereken son noktaya varıncaya kadar birçok gümrük gideri ve operasyonel masrafı olur. İşte freight forwarder firmalar, ithalatçı ve ihracatçı arasında yapılan anlaşmaya göre operasyonu yürüterek, hangi giderlerin kim tarafından ödeneceğini takip eder ve ilgili taraflara bu giderleri fatura eder. Bu işlemler içinden de önceden belirlenen bir tutarda komisyon alarak kendi ticari faaliyetini yürütür.
 • Operasyonların planlanması
  Forwarder firmalar, bir malın sadece lojistik hareketini değil, o malın niteliğiyle alakalı tüm planlamaları da yürütürler. Lojistik sürecin gerçekleşeceği tüm güzergahlara ve bu güzergahlar üzerindeki kural ve kısıtlamalara hakim olup gerekli önlemleri almak, hukuki süreçleri bilmek, olası aksaklıklarda hızlı aksiyon alıp çözüm üretmek de forwarderların sorumluluğunda ve yetkinliğinde olan konulardır.
 • Yükleme planlamasının en doğru şekilde yönetilmesi
  Bir yükün lojistiği için kullanılacak taşıma moduna göre taşıma ünitesinin en doğru şekilde seçimi ve bu seçimden sonra içinin en doğru şekilde doldurulması sadece operasyonel anlamda değil, karlılık olarak da önemli bir konudur.
 • Yükleme ve boşaltma işlemlerinin takibi
  Özellikle parsiyel yüklemelerde oldukça önemli olan bu süreç en kısa anlatımıyla araca ilk giren yükün son çıkması esasına dayanır ve bu konu hem hız, hem maliyet hem de zaman faktörleri açısından önemli olduğu için doğru planlanması oldukça önemlidir.
 • Belgelerin eksiksiz şekilde hazırlanması
  Hem taşıma işlemi sırasında kullanılacak belgeler hem de taşınan malın niteliğiyle alakalı belgeler lojistik operasyonun sekteye uğramaması açısından oldukça önemlidir. Tüm bu evrak operasyonunun eksiksiz şekilde yönetilmesi de yine forwarder firmanın sorumluluğu altındadır.

Freight Forwarder’ın Faaliyet Alanları

Havayolu, denizyolu, karayolu, lojistik hizmetleri sağlayan, aynı zamanda entegre lojistik çözümler sunan, gümrükleme, sigorta gibi tüm hizmetlerin operasyonlarını yöneten ve dünya genelinde birçok acente ile işbirliği içerisinde çalışarak tüm bu süreçlerin yönetimini koordine eden forwarder firmaların faaliyet alanlarını aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

 • Uluslararası ve dahili taşımacılık
 • Parsiyel (LCL) ya da full (FCL) taşımacılık
 • İhracat-ithalat işlemleri ve gümrükleme
 • Yaygın olan karayolu-denizyolu-havayolu servislerinin yanı sıra demiryolu-nehir yolu- boru hattı-kombine taşımacılık servislerinin verilmesi
 • Taşıma yönetimi ve taşıyıcı seçimi
 • Taşıma sözleşmesi ve kapsamının belirlenmesi
 • Uluslar arası yasal mevzuat ve uygulamalar hakkında danışmanlık hizmeti
 • Taşıma belgelerinin hazırlanması
 • Operasyon yönetimi
 • Maliyet planlaması
 • Sigortalama
 • Depolama
 • Elleçleme
 • Ambalajlama, barkod ve etiketleme
 • Vergi mevzuat ve işlemleri
 • Pazarlama
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Banka işlemleri
 • Bilişim teknolojilerini kullanarak tüm üniteler arasında koordinasyon ve iletişimin sağlanması.

Küreselleşme, serbest ticaret ekonomisi ve beraberinde gelişen dünya ticaretinin ortaya çıkardığı tedarik zinciri yönetim ihtiyacını en modern ve gelişmiş şekilde yönetmeye çalışan forwarder firmalar; günümüzde bilgileri, uzmanlıkları, tecrübeleri ve yarattıkları verimlilikle çok önemli bir rol oynamaktadırlar.


hava-tasimaciligi-1200x745.jpg

Küreselleşen dünya ve serbest piyasa ekonomisi koşullarında her geçen gün önemi artan havayolu taşımacılığının temellerinin 17 Aralık 1903 tarihinde Wright kardeşlerin yaptığı ilk kontrol edilebilir uçuş denemesi ile atıldığı söylenebilir. Wright kardeşlerin 16 beygir gücündeki uçaklarıyla yaptıkları bu uçuş denemesi yalnızca 12 saniye sürse de insanlara uçabileceklerine dair bir vizyon sağlaması sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Havacılık tarihi açısından milat sayılabilecek bu denemeden itibaren, havayolu ulaşımına dair denemeler hız kazanmış, her geçen gün yeni bir ilerlemeye imza atılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı’na kadar devam eden bu gelişim süreci 1945 yılının koşullarında kesintiye uğrasa da, savaşın ardından yeniden ivme kazanmıştır. Özellikle savaş yıllarında lojistik ihtiyaçların karşılanmasında hızı ile ön plana çıkan havayolu taşımacılığının gelişimine yapılan yatırım savaşın ardından normalleşmeye başlayan dünya düzeninde artmıştır. 1950’li yılların başında kitle turizmi ile birlikte başlayan havayolu yolcu taşımacılığı, özellikle denizaşırı veya uzak mesafeli seyahat imkanının gelişimine olanak sağlamıştır. Bu durum dünya genelinde hava taşımacılığının serbestleşmesine imkan sağlamış, serbestleşme ile birlikte ortaya çıkan küreselleşme ve ticarileşmenin sonucunda ise havayolu taşımacılığına olan talep hızla artmıştır.

Bugün uluslararası lojistik alanında hizmet almak isteyen firmaların en önemli beklentisi, hız, güvenlik, kaliteli hizmet anlayışı ile birlikte lojistik firmalarının katma değerli hizmet sunabilmesidir. Servis tipi olarak özellikle müşterinin hız beklentisini fazlasıyla karşılayabilen havayolu taşımacılığı, taşıma maliyetlerinin yüksek olması, hava koşullarından etkilenme ihtimalinin fazlalığı ya da yüksek hacim ve tonajlı yüklerin taşınmasındaki planlama ihtiyacı sebebiyle bir takım dezavantajlara sahip olsa da avantajlı yönleri göz önünde bulundurulduğunda vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Havayolu Taşımacılığının Avantajları

 • Diğer lojistik servislerle kıyaslandığında taşıma süresi oldukça kısadır.
 • Farklı havayolu şirketlerinin olması sebebiyle esnek planlama avantajı sunar.
 • Havayolu lojistik sisteminin hızlı işlemesi sebebiyle kolaylaştırılmış gümrük / taşıma prosedürlerine sahiptir.
 • Küçük hacimli yüklerin taşınabilmesine imkan sağlar.
 • Hassas yüklerin hasarsız taşınabilmesine olanak tanır.

Havayolu taşımacılığının en önemli avantajı olarak kabul edilen hız faktörü,
bozulabilir kargoların piyasa değerlerinin korunmasına, envanter maliyetlerinin azaltılmasına ve taşıma süreci boyunca iletişimin çok daha etkin bir biçimde gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Son yıllarda gelişen ticari yapılar ve hizmet sektöründeki çeşitlilik, hava kargo taşımacılığındaki beklentinin sadece hava alanından-hava alanına tesliminin ötesine geçmeye başlamıştır. Uluslararası hava taşımacılığı alanında faaliyet gösteren lojistik firmaları içerisinde temel lojistik hizmetin yanı sıra gümrükleme, ambalajlama, depolama ya da kapıya kadar teslim etme gibi katma değerli hizmetler sunabilenler bir adım öne geçmektedir. Esalco Lojistik olarak biz de, faaliyet gösterdiğimiz diğer uluslararası lojistik hizmetlerinde olduğu gibi havayolu taşımacılığı alanında da çözüm odaklı hizmet anlayışımızı devam ettiriyor, havayolu taşımacılığında da değer katan hizmet sunma anlayışımızdan asla vazgeçmiyoruz.

Hava Kargo Yük Tipleri

 1. Genel Kargolar: Özel bir hizmet veya depolama gerektirmeyen, tehlikeli madde, bozulabilir gıda veya hayvan sınıfına girmeyen kuru ve temiz kargoya “genel kargo” adı
  verilir.
 2. Özel kargolar: Taşınması ve depolanmasında özel işlem gerektiren kargolardır. Bu kargoların taşınabilmesi için kabul, etiketleme, yükleme ve istif edilmelerinde özel bir takım kuralla uygulanması gerekmektedir. Tehlikeli maddeler, canlı hayvan, değerli kargolar, ağır ve özel ebatlı kargolar özel olarak tanımlanan kargo grubu içerisinde yer almaktadırlar.

Havayolu Kargo Dokümanları

Konşimento (AWB): Bir noktadan başka bir noktaya hava taşıması ile gönderilen kargoyu ve bu kargonun taşıyıcı, gönderici ve alıcısını, hangi şartlarda bu kargonun taşındığını, taşıma değerini; değerli kargo, canlı hayvan, cenaze, tehlikeli madde veya bozulabilir kargonun taşıma şeklini; işgal ettiği hacim ve ağırlığını belirleyen, düzenleyen bir hava taşıma senedidir. Aynı zamanda bir fatura ve sigorta poliçesidir.

Ara Konşimentolar: Konsolidasyon yüklemelerde gerçek ve yükleyici adına düzenlenen hava taşıma senedidir. Temel formatı ana konşimentodan pek farklı değildir. Ara konşimento, havayolu taşımacılığında IATA kargo acentesi Freight Forwarder tarafından düzenlenen ve kargoların teslim alındığını da gösteren sözleşme niteliğindeki evraklardır.

Kargo Manifestosu: Hava kargo ile yapılan taşıma sırasında nakli yapılan malların özelliklerini, gereken taşıma şartlarını, teslim yerlerini ve şekillerini gösteren kargo manifestosudur.

Kargo Transfer Manifestosu: Transfer manifestosu, iki şirket arasında kargonun transfer edildiğini gösterir yazılı belgedir. Transfer manifestosunun en büyük yararı gecikme, hasar ve kaybolmadan dolayı çıkacak sorumluluğun kime ait olduğunu belirtmesidir.

Kargo Masraflarını Düzeltme Bildirisi: Hesap hatalarından ağırlığın çok veya az gösterilmesinden, hatalı navlun ücretlerinden ve başka tarifelerin uygulanmasından doğacak yanlışların düzeltilmesine yarayan dokümandır.

Kargo Muhasebe Bildirisi: Konşimentoda gösterilmemiş, fakat gönderici tarafından ödeneceği belirtilmiş bazı masrafların göndericiden tahsil edilmesinde; konşimentoda gösterilmemiş fakat alıcı tarafından ödeneceği belirtilmiş bazı masrafların alıcıdan tahsil edilmesinde ya da teslimi mümkün olmayan ödemeli kargoların, masraflarının konşimento sahibi taşıyıcı tarafından tahsil edilmesinde kullanılan dokümandır.

Teslim Edilmedi Bildirisi: Son taşıyıcı tarafından konşimento sahibi taşıyıcıya en kısa sürede verilmek üzere düzenlenen evraktır. Gönderinin varış noktasında 14 gün içerisinde alınmadığı durumlarda, gönderinin alıcı tarafından alınmaktan imtina edilmesi durumunda, gönderinin teslimi ve hareketini önleyen diğer sebeplerin ortaya çıkması durumunda düzenlenir.

Kargo Hasar Raporu: Bu rapor gönderilen kargonun konşimentoda belirtilen kıymetinin düşmesine sebep olan harici veya dahili hasarsın belirtilmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayan bir formdur.

Kargo Araştırma Raporu: Üç hafta içerisinde bulunamayan kayıp kargolar için düzenlenen rapordur.


almanya-karayolu-tasimaciligi-1200x800.jpg

Karayolu taşımacılığı uzmanlık ister. Aktarmasız ulaşım olanağı vermesi ve hem güzergahta hem de taşıma kapasitesinde esneklik sağlaması açısından hemen hemen her sektörün lojistik süreçleri içerisinde ihtiyaç duyduğu bir hizmet olan karayolu taşımacılığındaki en büyük uzmanlık konusu da doğru planlamayı yapabilmektir.

Tüm dünyanın 2019 Aralık ayından beri mücadele ettiği Covid-19 ile birlikte kurulan sistemlerin çok kısa bir sürede bozulabileceği, hızla yeni çözümler üretilmesi gereken durumlar yaşanabileceği, ancak esnek olanın ve şartlara en kısa sürede adapte olanın yola devam edebileceği görüldü. Ülke sınırlarının kapatılması, havayolu ve denizyolu trafiğindeki kısıtlamalar, dünya genelinde alınan olağanüstü kararlar neticesinde tedarik süreçlerinde de ciddi aksamalar yaşandı. Bu durum, ticaretin aksamaması ve temel ihtiyaçların tedarik edilmesinde sıkıntılar yaşanmaması için lojistik süreçlerde de doğru planlamanın, ihtiyaçlara ve koşullara göre esneklik sağlamanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu noktada doğası gereği diğer lojistik hizmetlere göre daha esnek olan karayolu taşımacılığı da bir adım daha öne çıktı. Bunun sonucu olarak da dünyanın farklı noktalarına, farklı güzergahlarla denizyolu ve havayolu taşımacılığının alternatifi olacak karayolu rotaları çıkartıldı.

Öte yandan hali hazırda özellikle Türkiye’den Avrupa’ya, Avrupa’dan Türkiye’ye var olan rotaların düzenli ve kusursuz şekilde işlemesi de önem kazandı. Bugün Esalco Lojistik olarak, var olan yetkinliğimizi, yaşadığımız pandemi sürecinin getirdiği tecrübe ile de birleştirerek Avrupa’nın pek çok noktasına hizmet vermeye devam ediyoruz. Karayolu taşımacılığındaki uzmanlığımızı yaygın acente ağımızla birleştirerek yükünüzü, Avrupa’nın farklı noktalarına güvenle taşıyoruz. Hizmet verdiğimiz ülkelerin başında gelen Almanya’da, çözüm ortaklarımızla birlikte yükünüzü teslim aldığımız andan, teslim ettiğimiz zamana kadar olan tüm süreçleri en doğru şekilde yöneterek, yükünüzün doğru planlamayla ve zamanında istediğiniz noktaya ulaşımını hedefliyoruz. Komple ya da parsiyel yüklerinizin lojistiği için iş sürecini planlıyor, en uygun navlun tekliflerini detaylı şekilde inceliyor, ihtiyaçlarınıza uygun çözümlerimizle yükünüze yola çıktığı andan teslim aşamasına kadar eşlik ediyoruz.

Almanya’ya sağladığımız ihracat servislerinin başında gelen;

 • FTL (komple tır yüklemeleri)
 • LTL (parsiyel tır yüklemeleri)
 • Express tır yüklemeleri gibi tüm hizmetleri, deneyimli kadromuzun rehberliğinde sunuyoruz.

FTL yüklemelerinde gerekli analizleri yaparak, yükün yapısına en uygun araç modeli ile ihtiyacınızı en doğru şekilde karşılayacak çözümleri üretiyoruz. Ayrıca uluslararası parsiyel taşımacılık ihtiyaçlarınızda da konsolidasyon, ayrıştırma, depolama, gümrükleme, kapıdan alım ve kapı teslimatı da dahil olmak üzere tüm lojistik servislerde her zaman Esalco’nun uzman kadrosundan faydalanma şansına sahipsiniz.

Avrupa’nın en önemli pazar ayaklarından biri olan Almanya’ya verdiğimiz karayolu nakliye taşımacılığı hizmeti kapsamında gerekli evrakların hazırlığı ve sigorta ve sözleşme süreçlerinin yönetilmesi de önem teşkil eder. Verilen servisin başından son aşamasına gelene kadar, her evrak dikkat ve özenli bir şekilde süreç içerisinde doğru ve hızlı bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu belgeler içerisinde karayolu taşıma / CMR belgesi, FİATA teselüm belgeleri, nakliyeci makbuzu, paket postası makbuzu ve tır karnesi yer almaktadır. Yine doğru sigortalama konusunda verilecek doğru danışmanlıkla da lojistik süreç esnasında taşınan malın başına gelebilecek hasarlardan kaynaklanabilecek riskleri minimalize etmek mümkündür.

Almanya karayolu ihracat servisimiz kapsamında verdiğimiz hizmetler;

 • Almanya geneline kapıdan kapıya lojistik hizmeti
 • Lojistik süreç danışmanlığı ve tedarik zinciri yönetimi
 • Toplama-dağıtım-paketleme ve depolama hizmetleri
 • Evrak ve sigorta hizmetleri
 • Gümrük işlemlerinde çözüm ortaklığı
 • Intermodal taşımacılık hizmeti (yükün bir noktadan diğerine ulaşımı için karayolunun yanı sıra denizyolu, havayolu servislerinin de entegre şekilde kullanımı)

proje-yuk-lojistik-uzmanligi-1200x665.jpg

Lojistik, birçok bileşenin bir araya geldiği, her ayrıntının dikkatle incelenmesini gerektiren ve planlamanın esas olduğu, koordineli bir faaliyettir. Çünkü lojistikte her seferinde farklı bir problemin çözümü esastır. Ve her çözümün de gidiş yolu bambaşkadır. Taşınması gereken tüm yüklerde lojistiğin bu özellikleri önem teşkil etse de özellikle proje taşımacılığı söz konusu olduğunda bu hususlar bir kat daha öne çıkmaktadır. Çünkü proje taşımacılığı, ağır, havaleli, hacimli (fazla uzun, fazla geniş veya fazla yüksek) yani gabari dışı olarak tanımlanan yüklerin taşınmasını gerektirmektedir. Bu tip yükler genellikle kamu/özel sektör fabrika, rafineri, madencilik, enerji, inşaat vb. altyapı yatırımlarında gerekli olan malzemeler, cihazlar veya donanımları kapsamaktadır. Proje lojistiğinde, taşımacılık operasyonlarının yanı sıra, müşteriden gelen özellikli dağıtım, depolama veya elleçleme gibi karmaşık lojistik operasyon ve görevler de söz konusu olmaktadır.

Genel olarak bakıldığında, aslında lojistik faaliyetlerin tamamı; taşıma, dağıtım, planlama veya depolama gibi unsurları içerdiği için hemen hemen her faaliyet genel anlamda “proje” olarak tanımlanabilir. Sektörde sıkça dile getirilen “Müşterinin istediği her hizmet talebi aslında bir projedir” sözü aslında tam olarak bu bakış açısını ortaya koymaktadır. Çünkü müşterinin her talebi, günün sonunda bir önceki talebinden daha farklıdır. Ve her projenin de, planlaması, organizasyonu, bütçesi, evreleri ve zaman kısıtları vardır.

Her ne kadar aynı anlama geldiği düşünülse de sektörel açıdan bakıldığında,  “proje taşımacılığı” ve “proje lojistiği” kavramlarının arasında da fark vardır. Proje taşımacılığı, özellikle ağır, havaleli, gabari dışı eşyaların taşınmasında kullanılırken; proje lojistiği ise taşımacılık operasyonlarının yanında müşteriden gelen özellikli dağıtım, depolama veya elleçleme gibi karmaşık lojistik operasyon ve görevleri kapsamaktadır.

Proje taşımacılığı ya da proje lojistiğinde pek çok nokta önem teşkil etmektedir ancak kısaca bahsetmek gerekirse öne çıkan başlıca noktalardan biri risk yönetimidir. Risk yönetimi planlarının ve risk alanlarının belirlenmesi zaruridir. Taşıma sırasında insan, yöntem ve araç kullanımından kaynaklanabilecek hasar ve kaza tahminleri mutlaka yapılmalıdır. Çünkü sevkiyatı yapılan malzeme genellikle kitle tipi üretim ürünü olmadığı için çoğunlukla yedeği bulunmamaktadır. Bu nedenle lojistik transfer sırasında zarar görmemesi gerekmektedir.

Proje lojistiğindeki bir diğer önemli husus güzergahın belirlenmesidir. Taşınacak malzemeler hacim, ağırlık veya malzeme özellikleri gereği genellikle denizyolu, demiryolu taşıma türlerinde özel düzeneklere, taşıma kap veya araçlarına ihtiyaç duyulmakta; karayolunda ise sevkiyatlar çok akslı özel araçlarla yapılmaktadır. Bu nedenle liman, terminal kapasiteleri, geçiş yapılacak tünel, otoyol, köprü, kavşak, üst geçit yükseklikleri ve ağırlık kaldırma kapasitesi, yol şerit sayısı ve trafik yoğunluğu dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Proje taşımacılığında sevkiyat sırasında yollarda herhangi bir sıkışıklığa veya tıkanıklığa sebebiyet verilmemesi gerekmektedir. Güvenlik unsurları titizlikle hesaplanmalı ve önlemleri de bu doğrultuda alınmalıdır.

Proje taşımacılığının üç temel kuralı; “sağlık, güvenlik-emniyet, çevreyle (health, safety, environment-HSE) ilgili kurallara uyumdur”.

Sigorta konusu da proje lojistiğinin en önemli unsurlarından biridir. Havaleli ve ekonomik değeri yüksek olan yükün lojistiği; farklı lojistik servisler arasındaki aktarımı, istenmeyen bir durum karşısında oluşabilecek hasar veya zararın ortaya çıkması gibi durumlar söz konusu olduğunda tarafların sorumluluklarının net çizgilerle belli olması ve oluşabilecek herhangi bir zararın tazmini için sigortanın yapılması oldukça önemlidir.

Bütün bu noktalar dikkate alındığında proje lojistiği konusunda hizmet veren lojistik firmaların sektör deneyimi yüksek, uluslararası lojistik kurallarına hakim, yaratıcı, yenilikçi, detaylara önem veren, takım çalışmasına ve mühendislik (teknik) hesaplamalarına yatkın ekiplere sahip olmaları gerekmektedir.

Proje Lojistiğinin Süreçleri

Proje taşımacılığında süreçler yedi ana faz şeklinde sıralanabilinir. Bunlar;

 1. Hazırlık
 2. Analiz
 3. Tasarım
 4. Planlama
 5. Uygulama
 6. Sonuçlandırma
 7. Kontrol aşamalarıdır.

Proje Lojistiğinde Taşınabilecek Tesisler

Proje lojistiği kapsamında pek çok tesisin taşınması söz konusu olabilmektedir. Bunu tamamıyla ihtiyaç ve gelen talep belirlemektedir. Ancak örnek vermek gerekirse bu tesislerden bazıları;

 • Termik santraller
 • Baraj ve hidroelektrik santraller
 • Mobil santraller
 • Rafineri ve petrokimya tesisleri
 • Boru hattı lojistiği
 • Raylı sistem projeleri
 • Doğalgaz santralleri
 • Fabrikalar
 • Üretim tesisleri olarak örneklendirilebilir.

Küresel dünyada ve gelişen ekonomik sistemde proje taşımacılığına olan ihtiyaç geçmişe göre artış göstermektedir. Bu da bize gelecekte bu alandaki ihtiyacın artacağı yönünde bir vizyon sağlamaktadır. Bu alandaki ihtiyacın artışı da yetişmiş iş gücüne ve deneyime ve uzmanlığa olan ihtiyacı beraberinde getirecektir. Günlük lojistik süreçlerden ve operasyonlardan farklı olarak ele alınması gereken proje lojistiğinde taşınacak yükten önce yönetilmesi gereken en birincil unsurun “vakit” olduğu söylenebilir. İşte bu sebeple proje lojistiğinde hizmet alan ve veren tarafların ortak dili konuşması, süreci beraber oluşturmaları ve yönetmeleri çok önemlidir. Bu ortak hareket, işin yönetim sürecinin doğru şekilde optimize edilmesine ve en büyük öz kaynaklardan biri olan vaktin doğru değerlendirilmesine yardımcı olacaktır.


karayolu-tasimaciligi-1200x799.jpg

Yük taşımacılığında üretim ve tüketim noktaları arasında aktarmasız ulaşım olanağı vermesi, taşıma kapasitesi ve güzergah seçiminde esneklik sağlaması, parça yüklerin daha kolay ve belli mesafelere kadar daha hızlı taşınabilmesi gibi ana faydaları ile ön plana çıkan karayolu taşımacılığı, 20. yüzyılda otomotiv sanayinin gelişmesiyle ön plana çıkmış, İkinci Dünya Savaşı sonrası hızlı bir şekilde artış eğilimine girmiş ve o döneme kadar daha sık kullanılan demiryolu ve denizyolu taşımacılık sistemleriyle rekabet edebilir hale gelmiştir. 1970’li yıllarda yaşanan enerji krizinin aşılmasından sonra, 1980’li yıllarda karayolu taşımacılığı artış eğilimini sürdürmüş ve 2000’li yıllarda pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede hakim ulaşım sistemi haline gelmiştir.

Hemen hemen bütün sektörlerle doğrudan ilişkisi olan lojistik, uluslararası pazarlarda rekabet avantajının elde edilmesinde kilit rol üstlenmektedir. Lojistiğin stratejik önemi, dünya ticaretindeki dönüşüm ve yeni oluşumların etkisiyle birlikte daha da artmaktadır. Ürün veya hizmetlerin hedef pazarlara rakiplerden bir adım önde, hızlı ve daha ekonomik bir biçimde ulaştırılması uluslararası lojistik faaliyetlerinin özünü teşkil etmektedir. Bu noktada lojistik servislerin çeşitliliğinin bilinmesi, doğru ürüne, doğru sistemin önerilmesi, her servisin avantajlarının öne çıkartılıp kullanılması önem kazanmaktadır. İşte bu bakış açısıyla, öne çıkan farklı avantajlarıyla yirminci yüzyılın başından beri tercih edilir olan karayolu taşımacılığı, bugün de hem uluslararası hem de yurtiçi taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol üstlenmekte, adeta lojistik sistemin kılcal damarı olarak nitelendirilmektedir.

Karayolu Taşımacılığının Avantajları

 • Yükün gideceği yere aktarmasız taşınabilmesi ve yükün cinsine göre uygun özellikte bir taşıma aracı bulmanın oldukça kolay olması gelmektedir.
 • Ayrıca karayolu taşımacılığı, öteki taşıma türlerine kıyasla daha hızlıdır ve özellikle kısa mesafeli taşımalarda nispeten ucuzdur.
 • Diğer yandan karayolu taşımacılığında özel sektörün daha aktif rol oynaması, süreçlerin çok daha hızlı yürütülebilmesine de olanak tanımaktadır.
 • Karayolu taşımacılığı, ulusal ve uluslararası düzeyde altyapı gücü ve esnek yapısı sayesinde, diğer lojistik türleri ile kıyaslandığında “kapıdan kapıya” lojistik imkanı sunulabilen bir lojistik hizmet türüdür.
 • Karayolunun dünya genelinde hemen hemen pek çok noktada kesintiye uğramaksızın devam etmesi ve karayoluna uluslararası düzeyde önem verilmesi, karayolu taşımacılığı hizmetini kolaylaştıran unsurlardır. Yani kısaca, uygun coğrafi koşullarda karayolu taşımacılığının kesintiye uğraması neredeyse mümkün değildir.
 • Karayolu taşımacılığı hizmetinde aracılar yok denecek kadar azdır ve dolayısıyla bir malın kaybolma ihtimali oldukça azdır.
 • Karayolu taşımacılığı 7 gün / 24 saat yükleme yapabilme imkanı sunar.
 • Karayolu taşımacılığında rotanın çeşitlendirilmesi, birden fazla adrese teslimat yapılabilmesi söz konusudur. Bu anlamda hem işletmeye hem de hizmet veren lojistik firmaya esneklik sağlar.
 • Lojistik sektöründeki gelişmiş sigorta anlayışı sayesinde lojistik süreç esansında taşınan malın başına gelebilecek hasarlardan kaynaklanabilecek riskleri minimalize etmek mümkündür.
 • Karayolu taşımacılığı kapasite anlamında da esnekliğin olduğu kg ayarından farklı tonajlara kadar katı, gaz ya da likit pek çok ürünün güvenle taşınabileceği bir hizmet türüdür.

Karayolu taşımacılığının, farklı taşımacılık türleri ile entegre edilmesi çok daha kullanışlı ve tasarruflu bir hizmetin sunulabilmesine olanak sağlayabilir. Intermodal taşımacılık olarak tanımlanan bu lojistik hizmet türünde bir malın, hammaddenin ya da ürünün bir noktadan diğerine ulaşımı için karayolunun yanı sıra denizyolu, havayolu ya da demiryolu gibi kanallar da kullanılabilir. Doğru bir planlama ile karayolu taşımacılığına entegre edilebilecek bu lojistik hizmetler sayesinde, zaman, maliyet avantajı sağlanabileceği gibi bu planlama sayesinde harcanacak enerjinin minimalize edilmesi karbon salınımının %75’e kadar azaltılmasına da imkan sunar.

Karayolu Taşımacılığında Yükleme Planı

Yükleme planı, lojistiği yapılacak malların, yükleme aracına maliyeti minimuma indirecek şekilde planlanarak yüklenmesini, gerektiği durumlarda lojistiği sağlanacak diğer mallarla birleştirilmesini ve bu sayede sevkiyata hazır hale getirilmesini kapsamaktadır. Yükün araca yerleştirilmesi esnasında müşteriye ait adres ve teslimat yerleri göz önünde bulundurularak, ilk teslimat yapılan adresten son teslimata kadar ürünlerin hasar görmemesi sağlanır. Yükleme planında aşağıdaki unsurlar göz önünde bulundurulmaktadır;

 • Ürünün yapısal özellikleri (katı, sıvı, gaz, vb.)
 • Aracın yapısal özellikler (en, boy, yükseklik, aks sayısı, vb.)
 • Üzerine başka bir ürünün konulmasına ilişkin izin
 • Sevkiyat esnasında müşteri / tedarikçi önceliği
 • Ürüne ve ambalajına ilişkin bilgiler (en, boy, yükseklik, ağırlık, vb.)
 • Palet ve kutu ücretleri

Karayolu Taşımacılığında Kullanılan Belgeler

Tüm taşımacılıklarda olduğu gibi karayolu taşımacılığında da bazı belgelerin kullanılması gerekmektedir. Bu belgeler;

 • Karayolu Taşıma / CMR Belgesi
 • FİATA Teselüm Belgeleri
 • CMR Belgesi
 • Nakliyeci Makbuzu
 • Paket Postası Makbuzu
 • Tır Karnesi

Karayolu Taşıma / CMR Belgesi: Kamyon konşimentosu olarak da bilinmektedir. Ticari Mallar Güzergah Anlaşması’nı imzalanmış ülkelere karayolu taşımacılığı hizmeti verirken bulundurulması gereken bu belge, taşınan mala gelebilecek zarar, ziyan, hasar, kayıp ve gecikme durumlarında gönderen-alan ve taşıyıcı arasındaki sorumluluk ve yükümlülükleri belirten sözleşmeden oluşur. Belge, üç nüsha olarak hazırlanarak, gönderene-alana ve taşıyıcıya verilir.

FİATA Teselüm Belgeleri: Nakliyeci makbuzu olarak tanımlanabilecek bu belge, sadece karayolu taşımacılığında kullanılmaktadır. Bu belgeleri almak için öncelikle FİATA’ya üye olmak ve federasyondan FİATA lisansı almak gerekmektedir. Ciro edilemez ve kıymetli evrak niteliği taşınmaz özelliklerine sahip olan bu belgenin orijinali, varış yerine ulaştığında ihracatçıya teslim edilir.

Nakliyeci Makbuzu: Taşıma komisyoncuları tarafından düzenlenen ve ihracatçılara malları göndermek üzere teslim aldıklarını gösteren makbuzdur.

Paket Postası Makbuzu: Malların posta ile gönderilmesi söz konusu olduğunda, posta idaresi tarafından düzenlenen belgedir.

Tır Karnesi: Taşımayı yapan tırın dolu-boş ağırlığı, plaka numarası, bağlı olduğu firmaya ilişkin bilgilerin yer aldığı belgedir.


Esalco Lojistik olarak kurulduğumuz 2011 yılından beri en sade anlatımıyla, bir ürünü ya da hammaddeyi, bir noktadan diğer bir noktaya taşıyoruz. Kulağa çok basit gelebilir ancak biz lojistiğin basit görünümünün ardındaki derinliği çok seviyoruz. Çünkü taşıdığımız her bir ürünle ya da hammaddeyle insanlara aslında özgürlüğü, mutluluğu, teknolojiyi, ağız tadını, ilhamı, hayata dair küçük zevkleri, renkli keşifleri, zamanı taşıyoruz.

İLETİŞİM

Merkez/HQ: Acıbadem, Akasya 25/A Kent Etabı Kat:6 34660 Üsküdar / İstanbul.
Şube/BR: Çınarlı Mahallesi,Şehit Fethi Sekin Cad No.3 Sunucu Plaza B Blok K.9/901 35170 Bayraklı / İzmir.
Şube/BR: Camii Şerif Mah 5204 Sok Arslanlar Apt No:15/7 33060 Akdeniz / Mersin.
Şube/BR: Hoşnudiye Mahallesi 746 Sok No13 D.65 Soho Business Center Tepebaşı / Eskişehir.
Sube/BR: Istanbul Havalimani Kargo Terminali Tayakadin Mah. Nuri Demirag Cad. Bina No:33 İc Kapi No:170 Arnavutkoy / Istanbul